Luxe, ruimte en rust in Andalusië!

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring, d.d. 24 mei 2018, bijgewerkt 28 maart 2019, is van toepassing op de websites www.casalobera.nl, www.casalobera.com, www.villaazar.nl en www.villaazar.com. De privacyverklaring beschrijft hoe wij de persoonsgegevens die u verstrekt, verzamelen en gebruiken. 

Contactgegevens - Bedrijfsgegevens

Casa Lobera / Villa Azar
Martin de Vries
Postadres: Buzón 15, 29716 Canillas de Aceituno, Spanje
E-mail: info@casalobera.com
Tel. (+34) 608 347 547
Bedrijfsactiviteit: Verhuur van accommodaties in Canillas de Aceituno, Andalusië, Spanje

Casa Lobera en Villa Azar respecteren de privacy van alle bezoekers van onze websites. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Casa Lobera en Villa Azar. U dient zich ervan bewust te zijn dat de wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Wanneer u via onze websites andere websites benadert, raden wij u aan telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Ontvangers van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Casa Lobera en Villa Azar. Om onze diensten te kunnen uitvoeren, is er echter een aantal partijen die ook uw gegevens ontvangen, namelijk:

UwBoeking.com
Wij maken gebruik van UwBoeking.com online reserveringssysteem. Deze verwerkt uw persoonsgegevens voor ons doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hostnet
Voor de website van Villa Azar maken we gebruik van Hostnet. Door het contactformulier op deze website in te vullen, ontvangt Hostnet de door u ingevulde gegevens. Net als wij draagt Hostnet zorg voor naleving van de toepasselijke privacywet- en regelgeving.
Balcón de Andaluz
Wanneer u gebruik wilt maken van het Casas Andaluz arrangement, waarbij u zowel bij Casa Lobera als bij Balcón de Andaluz verblijft, worden de benodigde persoonsgegevens aan laatstgenoemde accommodatie verstrekt.
Gestór (accountant)
Wij verstrekken onze facturen met uw persoonsgegevens aan onze Spaanse gestór ten behoeve van de BTW- en belastingaangifte.
Guardia Civil
Het is wettelijk verplicht om na aankomst onze gasten vanaf 16 jaar te registreren. Wij registreren de door de Guardia Civil gevraagde gegevens van uw paspoort of identiteitskaart, zowel op papier als online.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel en op basis van welke grondslag 

Via het contactformulier op onze websites
- Naam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
Doel: Om antwoord te kunnen geven op de door u gestelde vraag.
Grondslag: toestemming. Door het contactformulier in te vullen, verleent u toestemming voor verwerking van deze gegevens.

Via het gastenboekformulier op onze websites
- Naam
Doel: Om een bericht achter te laten in ons gastenboek.
Grondslag: toestemming. Door het gastenboekformulier in te vullen, verleent u toestemming voor verwerking van deze gegevens.

Via Uwboeking.com en t.b.v. Balcón de Andaluz
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Doel: Om een reservering uit te kunnen voeren en u hierover te kunnen informeren.
Grondslag: toestemming. Door het reserveringsformulier of contactformulier in te vullen, verleent u toestemming voor verwerking van deze gegevens.

T.b.v. onze gestór (accountant)
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Uw fiscale nummer (NIF) indien u resident bent in Spanje
Doel: Verstrekken van facturen met deze gegevens aan onze gestór
Grondslagen:1. Overeenkomst. Door het voldoen van de aanbetaling stemt u in met de boekingsvoorwaarden van Casa Lobera/Villa Azar en zodra deze betaling door Casa Lobera/Villa Azar is ontvangen, zijn zowel de huurovereenkomst als de boekingsvoorwaarden bindend.
2. Wettelijke verplichting van de Belastingdienst. 

T.b.v. de Guardia Civil
- Nummer van het reisdocument
- Soort document
- Afgiftedatum van het document
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Nationaliteit
Doel: De geregistreerde informatie staat te allen tijde ter beschikking van de leden van de veiligheidstroepen en -organen die terzake bevoegd zijn, waarbij wij verplicht zijn deze te laten zien wanneer daarom verzocht wordt.
Grondslag: wettelijke verplichting

N.B.: Als u ervoor kiest om bepaalde gegevens niet te verstrekken, kan dat invloed hebben op uw transactie met ons.

Persoonlijke gegevens die wij via externe boekingssites ontvangen

Deze gegevens zullen wij op dezelfde manier behandelen als van contactverzoeken en reserveringen rechtstreeks via onze eigen websites. Dit geldt ook voor persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen via e-mail, telefonisch, of welk ander communicatiemiddel dan ook.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@casalobera.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Casa Lobera en Villa Azar nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casa Lobera en Villa Azar bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, Adres, E-mail, Telefoon (en NIF-nummer indien u resident bent in Spanje)
Minimaal 7 jaar Nederlandse Belastingwet (minimaal 6 jaar Spaanse Belastingwet)

Gegevens t.b.v. de Guardia Civil:
-
nummer van het reisdocument
- soort document
- afgiftedatum van het document
- achternaam/achternamen
- voornaam/voornamen
- geslacht
- geboortedatum
- nationaliteit
Minimaal 3 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de registratie heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Casa Lobera en Villa Azar verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casa Lobera en Villa Azar gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Casa Lobera en Villa Azar verzamelen tevens anonieme demografische informatie met Google Analytics. Deze informatie kan bevatten: uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijd en websiteadressen. Deze informatie wordt door ons gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen, mits dit niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casa Lobera of Villa Azar en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casalobera.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casa Lobera en Villa Azar nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze computer wordt beveiligd door middel van Avast internet security en gegevens worden beveiligd opgeslagen op OneDrive. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@casalobera.com.

Wijziging privacyverklaring

Casa Lobera en Villa Azar behouden zich het recht voor om deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring op onze websites te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Casa Lobera en Villa Azar uw persoonlijke gegevens beschermen.